Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli i 2022, og innebærer at vi, som en stor virksomhet, må gjøre fortløpende vurderinger av om virksomheten drives på en måte som ivaretar grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Dette innebærer å kartlegge hele leverandørkjeden og vurdere risiko for å identifisere mulig negativ påvirkning på menneskerettighetene og anstendige arbeidsforhold, sette i verk tiltak for å unngå, stanse eller begrense slik negativ påvirkning, følge opp og overvåke risiko, samt kommunisere med berørte om risiko og håndtering av denne. I noen tilfeller kan det også være aktuelt å gjenopprette skade som har skjedd.

Som en del av Konstel er det utarbeidet en aktsomhetsvurdering av konsernet, som også gjelder for oss lokalt.

Formålet med redegjørelsen

Gjennom redegjørelsen ønsker vi å informere om risikovurderinger som er gjennomført, og tiltaksplaner som er utviklet for å redusere risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendig arbeidsliv.

Som del av et større konsern er vårt mål å bidra til en bærekraftig praksis, og sikre at vi opprettholder høy integritet i vårt arbeid.